Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tešnju

Aktuelnosti

   1 - 6 / 20  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Tešnju

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Tešnju

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o sudovima u F BiH (Sl. Novine F BiH br. 38/05, 22/06, 64/10, 7/13 i 52/2014), shodno odluci VSTV BiH o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u BiH br. 08-02-2-1020-2/2020 od 22.03.2020. godine u odluci Vlade F BiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom korona virusa na području F Bih od 16.03.2020. godine predsjednik Općinskog suda u Tešnju donosi:

26.03.2020.

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Tešnju

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Tešnju

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Sl. Novine FBiH“ broj: 38/05,22/06,64/10,7/13,52/14), Odluke Visokog sudkog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u BiH, broj: 08-02-2-1020-2/2020.od 22.03.2020.godine, Olduke vlade Federacije Bosne i Hercegovine, o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom Corona virusa na poodručju Federacije BiH, od 16.03.2020.godinem, dana, 23.03.2020.godine, predsjednik suda donosi

24.03.2020.

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Tešnju

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Tešnju

Shodno Preporukama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH od 16.03.2020.godine, predsjednik Općinskog suda u Tešnju donosi Odluku o organizaciji rada u Općinskom sudu u Tešnju

17.03.2020.

Obavještenje o izmjeni načina rada sa strankama u skladu sa uputama VSTV-a i nadležnog kriznog štaba

Obavještenje o izmjeni načina rada sa strankama u skladu sa uputama VSTV-a i nadležnog kriznog štaba

Zbog novonastale epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini a na preporuku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, predsjednik Općinskog suda u Tešnju donio je naredbu da se sva zakazana ročišta u vremenu od 16.03.- 03.04.2020.godine odlažu izuzev ročišta hitne prirode ili su zakonski ne odloživa. Rad zemljišno-knjižnog ureda,pisarnice i referenta za izdavanje uvjerenja i ovjeru Apostila odvijaće se u vremenu od 08,00-12,00 sati. Mole se stranke da bez hitne potrebe ne dolaz

16.03.2020.

Izvještaj o realizaciji plana rješavanja predmeta za 2019 godinu

Izvještaj o realizaciji plana rješavanja predmeta za 2019 godinu

Izvještaj o realizaciji plana rješavanja predmeta za 2019 godinu

05.02.2020.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2019. godinu

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2019. godinu

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2019. godinu

05.02.2020.

   1 - 6 / 20  >