Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tešnju

Obavještenje o izmjeni načina rada sa strankama u skladu sa uputama VSTV-a i nadležnog kriznog štaba

16.03.2020.

  Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-Dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU

   Broj: 039-0-Su-20-000 065
Dana,16.03.2020.godine.-


          Na člana 31.Zakona o sudovima u Federaciji BiH( „SL. novine F BiH br. 38/2005“) te člana 19.Pravinlnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Tešnju broj: 039-0-SU-10-000-223. od 19.11.2010.godine i Preporuka VSTV Bosne i Hercegovine od 15.03.2020.godine, predsjednik Općinskog suda u Tešnju, donio je

NAREDBU

    
        1. Nosioci pravosudne funkcije i svi zaposlenici Općinskog suda u Tešnju dužni su da poštuju upute i odluke nadležnih kriznih štabova.
        2.  Zva zakazana ročišta,izuzev onih      hitnih ili neodloživih,što će sudija cijeniti u svakom konkretnom slučaju,neće se održati u periodu od 16.03.-03.04.2020.godine.
       3. Objavom obavjesti o otkazivanju ročišta na web stranici suda smatra će se da su strane uredno obavještene o neodržavanju ročišta.
       4. Neodloživa i hitna ročišta sudije će održavati u sudnici kako bi se stvorili uslovi za propisnu udaljenost sudija i drugog osoblja.
       5.  Rad pisarnice,zemljišno-knjižnog ureda i referenta za izdavanje uvjerenja i ovjeru apostila sa strankama će se odvijati u vremenu od 08,00-12,00 sati.
       6. Prilikom prijema stranaka i rada sa strankama dozvoljeno je samo jednoj stranci,tako da slijedeća stranka ima pristup  tek nakon što predhodna stranka napusti prostoriju.Naređuje se socijalna distanca od najmanje 1 metar između osoba koje čekaju prijem.
       7. Od nadležne zdravstvene ustanove zahtjeva da se obavi vanredna dezinfekcija zgrade zuda.
       8. Uprava suda u skladu sa raspoloživim novčanim  sredstvima će obezbjediti što veću količinu  dezinfekcionih sredstava
        9. Spremačice koje rade na održavanju čistoće suda dužne su koristiti nabavljena dezinfekciona sredstva.
       10. Zaposlenici suda neophodno je da izlaske van suda svedu na najmanju moguću mjeru.
        

Naredba stupa na snagu danom donošenja.


            

                                                                         PREDSJEDNIK SUDA
                                                                       POPOVIĆ ZDRAVKOVijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

NAREDBA