Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tešnju

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Tešnju

24.03.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Broj: 039-0-SU-20-000-085
Dana, 24.03.2020.godine.-


          
Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Sl. Novine FBiH“ broj: 38/05,22/06,64/10,7/13,52/14), Odluke Visokog sudkog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u BiH, broj: 08-02-2-1020-2/2020.od 22.03.2020.godine, Olduke vlade Federacije Bosne i Hercegovine, o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom Corona virusa na poodručju Federacije BiH, od 16.03.2020.godinem, dana, 23.03.2020.godine, predsjednik suda donosi

O  D  L  U  K  U


O organizaciji rada u Općinskom sudu u Tešnju

           U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja COVID-19 virusa u Općinskom sudu u Tešnju, nalažu se slijedeće mjere:

I

            Nalaže se postupajućim sudijama Krivičnog odjeljenja da odmah odlože glavne pretrese u krivičnoj materiji osim u predmetima:

- U kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora,
- U kojima postoji opasnost od zastarjelosti,
- U ostalim hitnim slučajevima propisanim Krivičnim zakonom u FBiH

II

              Nalaže se postupajućim sudijama Građanskog odjeljenja da odmah odlože rasprave i ročišta osim u predmetima:

- U kojima se odlučuje o sudskim mjeranma osiguranja (ZPP F BIH),

III

Nalaže se postupajućim sudijama Prekršajnog odjeljenja da odmah odlože usmene pretrese osim u predmetima koji su pokrenuti na osnovu zahtjeva zbog postupanja suprotno izdatim rješenjima i naredbama nadležnih organa za vrijeme proglašenja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19), u predmetima u kojima prijeti zastara vođenja prekršajnog postupka, kao i ostalim hitnim slučajevima.

IV

O odlaganju ročišta i rasprava, sudije su dužne da najpogodniji način obavijeste stranke, kao i predsjednika suda.

V

U općinskom sudu u Tešnju se organizuju dežurstva sudija iz krivične, građanske i prekršajne materije, za postupanje po predmetima, a prema rasporedu dežurstava koji će predsjednik suda donijeti posebnom odlukom.

VI

Pod radom od kuće se podrazumjeva upoznavanje sa aktuelnom sudskom praksom redovnih sudija u F BiH, kao i sudskom praksom Ustavnog suda BiH i Ustavnog suda FBiH, kao i pisanje i izrada odluka.

Sudije koji rade od kuće su dužne biti u telefonskoj ili u e-mail komunikaciji sa predsjednikom suda ili predsjednicima odjeljenja, radi izvještaja o obavljenim i završenim zadacima i poslovima, te dobijanja odnosno preuzimanja novih zaduženja.

Sve sudije koje rade od kuće, u slučaju potrebe će biti pozvane na rad u ad-hoc na sjednicama vijeća ili na rad kao sudija pojednca po procjeni predsjednika suda.

VII

Dežurnu službu za obavljanje administratvnih poslova čine: Predsjednik suda, sekretar suda, šef odjeljenja za Zemljično knjižne poslova, tehnički sekretar, upisničar, IK tehničar, referent za IKS i IPS, i daktilografi.

VIII

Dežurne sudije i zaposleni su dužni na poslu koristiti zaštitne maske, zaštitne rukavice, kao i dezinfekciona sredstva.

IX

Dežurni zaposlenici su dužni užinu donositi iskljućivo od kuće.

X

Djelimično suspenduje rad sa strankama i isto se određuje u vremenu od 09,00 sati do 11,00 sati.

Rad sa strankama se vrši samo u odnosu na predmete iz tačke I, II, i III, ove Odluke, te u slučaju traženja uvjerenja koja izdaje ovaj sud, apostille ovjere dokumenata, ZK izvadaka, odobrenje branilaca za posjetu u pritvorskim predmetima.

U ostalom dijelu komunikacija između suda i stranaka će se obavljati putem telefona broj:
032-652-101, ili fax 032 652-021.

Predaja pismenih podnesaka u sud će se obavljati isključivo putem pošte, izuzev u predmetima iz stava 1. tačka 1. ove tačke.

Prilikom prijema stranaka i rada sa strankama dozvoljeno je prisustvo samo jednoj stranci pa će tako svakoj narednoj stranci biti omogućen pristup pojedinačnom šalteru tek nakon predhodna stranka napusti prostorije pisarnice/prijemne kancelarije i Zemljišno knjižnog ureda ovog suda, uz obavezu socijalnu distancu od namjanje 1,5 metar između osoba koje čekaju na prijem.
XI
                                                       

Zaposlenici kada ne obavljaju poslove dežurnih zaposlenika se upućuju na rad od kuće i dužni su biti dostupni upravi suda na lični telefon, a isti mogu biti pozvani u slučaju potrebe da učestvuju u radu dežurnog administrativnog tima.

XII

Radno vrijeme svih dežurnih službi u Općinskom sudu u Tešnju se skraćuje i traje od 09,00 sati do 13,00 sati.

XIII

Radno vrijeme namještenica koje obavljajuu poslove i radne zadatke na održavanju čistoće traje od 09,00 sati do 13,30 sati.

XIV

Predsjednik suda i sekretar suda su dužni preduzeti mjere da se svakodnevno vrši dezinfekcija, svih prostorija suda.

XV

Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 24.03.2020.godine.

XVI

Danom primjene ove Odluke prestaje da važi odluka o organizaciji rada u Općinskom sudu u Tešnju, broj: 039-0-SU-20-000-066 od 17.03.2020.godine.


                                                                                  PREDSJEDNIK SUDA
DOSTAVITI:                                                           POPOVIĆ ZDRAVKO
-svim zaposlenim putem e-maill
-oglasna ploča i Web stranica suda,
-VSTV putem e-maill,
-Vrhovnom sudu FBiH, putem e-maill,
-Kantonalnom sudu u Zenici putem e-maill,
-Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK putem e-maill,
-Kantonalnom tužilaštvu ZDK putem e-meill,
-Odjeljenje sudske policije ZDK putem fax-a.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Odluka